Takuutarkastus.fi-palvelun käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Tämä Takuutarkastus.fi -palvelua sekä siihen sisältyviä netti- ja mobiilisovelluksia (jäljempänä yhdessä ”Palvelu”) koskeva sopimus Palvelun käyttöehdoista Tarkastustalo oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ja Sinun (jäljempänä ”käyttäjä”) välillä tulee voimaan, kun olet ensimmäisellä Palvelun käyttökerralla hyväksynyt nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) ja sitoutunut noudattamaan niitä. Ellet hyväksy Ehtoja, et voi käyttää Palvelua.

Palveluntarjoaja myöntää oikeushenkilölle, eli palvelun tilaajalle, tai luonnolliselle henkilölle, eli palvelun käyttäjälle, ei-yksinoikeudellisen ja ei-siirrettävissä olevan käyttöoikeuden Palveluun. Tilaaja tai käyttäjä eivät saa edellä mainitun nimenomaisen käyttöoikeuden lisäksi mitään muita oikeuksia Palveluun.

2. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Ehtoja sekä Palvelun sisältöä, toimintaa tai sen saavutettavuutta parhaaksi katsomallaan tavalla ja ajan hetkenä. Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttäjälle oleellisista muutoksista joko sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Käyttäjältä voidaan myös kysyä hyväksyntä Ehtojen muutoksille seuraavalla käyttökerralla. Kulloinkin voimassa olevat Ehdot ovat nähtävissä Palvelun kohdasta ”käyttöehdot”. Palvelun käyttö on käyttöhetkellä voimassa olevien Ehtojen alaista.

2.2. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus keskeyttää Palvelun toiminta siihen kohdistuvien muutos-, huolto- ja asennustöiden vuoksi, tai mikäli lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä muutoin edellyttää, ilman että Palveluntarjoajalle syntyy keskeytyksestä vastuita palvelun tilaajaa, käyttäjää tai mahdollista kolmatta osapuolta kohtaan. Käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan tilaajalle ja käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen joko sähköpostilla tai Palvelun välityksellä.

2.3. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa eikä Palveluntarjoaja vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

2.4. Palveluntarjoaja ei valvo Palvelua hyväksikäyttäen tuotettua, välitettyä tai sen avulla muuten käsiteltyä aineistoa eikä Palveluntarjoaja vastaa käyttäjän palveluuun lisäämän aineiston mahdollisesta lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

2.5. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Käyttäjä käyttää Palvelua näiden Ehtojen, hyvän tavan tai lakien ja asetusten vastaisesti.

3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT

3.1. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että palvelun käyttö noudattaa tämän sopimuksen Ehtoja. Käyttäjä voi käyttää Palvelua vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin vain näiden Ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

3.2. Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymistä, jonka yhteydessä käyttäjä antaa itsestään joitakin henkilötietoja. Tällaisia tietoja voivat olla mm. nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Käyttäjän käyttöoikeuksista riippuen, joissain tapauksissa käyttäjän tulee kirjautua henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka käyttäjä antaa rekisteröitymisen tai Palvelun käyttämisen yhteydessä.

3.3. Jos käyttäjällä on palveluun käyttäjätunus ja hän epäilee käyttäjätietojensa päätyneen vääriin käsiin, hänen tulee ilmoittaa siitä viipymättä Palveluntarjoajalle.

3.4. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti vain siihen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelun kautta mitään teksti- tai valokuvaaineistoa, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

3.5. Käyttäjä ei saa omalla toiminnallaan millään tavalla estää tai häiritä Palvelun toimintaa tai saattaa sitä toimintakyvyttömyyden uhan alle. Käyttäjä on velvollinen viipymättä korjaamaan kaikki Palvelun toiminnalle aiheuttamansa häiriöt.

3.6. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lakien, asetusten, määräysten tai hyvän tavan vastaisella tahallisella tai tuottamuksellisella toiminnalla aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

4. TEKIJÄNOIKEUS JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

4.1. Tilaaja tai käyttäjä eivät saa tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainitun käyttöoikeuden lisäksi mitään muita oikeuksia Palveluun tai sen ohjelmakoodeihin, tietokantoihin tai järjestelmädokumentteihin, vaan kaikki niihin liittyvät omistus-, tekijän- tai muut immateriaalioikeudet säilyvät sillä taholla, jolle ne sopimuksien tai lain mukaan kuuluvat.

4.2. Käyttäjän Palveluun lisäämä missä tahansa muodossa oleva aineisto, kuten tekstit ja valokuvat tulee olla sellaista, että käyttäjällä on niihin tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä kolmannen osapuolen aineistoa tavalla, joka loukkaa tai rikkoo kyseisen osapuolen oikeuksia. Käyttäjä pyrkii mahdollisuuksien mukaan siihen siihen, että Palveluun käyttäjän toimesta tallennetuissa valokuvissa ei esiinny tunnistettavia henkilöitä. Mikäli valokuvissa kuitenkin esiintyy tunnistettavissa olevia henkilöitä, heiltä tulee saada suostumus valokuvan julkistamiseen palvelussa muiden käyttäjien nähtäväksi. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja ei ole velvollinen mitenkään tutkimaan tai arvioimaan käyttäjän palveluun lisäämää aineistoa tai sen paikkansapitävyyttä tai soveltuvuutta Palveluun ja että Palveluntarjoaja ei ole millään tavalla vastuussa aineiston käytöstä.

4.3. Käyttäjä luovuttaa veloituksetta kaikkeen Palveluun lisäämäänsä aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet sekä käyttöoikeuden Palveluntarjoajalle. Luovutus tapahtuu sillä hetkellä, kun käyttäjä tallentaa aineiston Palveluun. Palveluntarjoaja voi hyödyntää näin haltuunsa saamaa käyttäjän aineistoa tarkoituksenmukaisella tavalla Palvelun käyttötarkoituksen huomioon ottaen.

4.4. Tilaajalla tai käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajalta saatua kirjallista lupaa hyödyntää Palvelua kaupallisesti esim. myymällä tai vuokraamalla sen tarjoamia palveluja tai sen tuottamaa aineistoa kolmansille osapuolille.

4.5. Käyttäjä ei saa pyrkiä selvittämään Palveluun liittyvien ohjelmistojen tai muiden siihen kuuluvien osien, kuten tietokantojen, rakennetta tai toimintatapaa eikä saa yrittää ohjelmiston lähdekoodin purkamista sitä takaisinmallintamalla niihin liittyvien ideoiden selvittämiseksi tai kopioimiseksi kaupallisessa tarkoituksessa.

4.6. Käyttäjä vapauttaa Palveluntarjoajan kaikista vastuista, jotka liittyvät Käyttäjän Palveluun lisäämään sisältöön ja siihen mahdollisesti liittyviin vastuisiin, vaatimuksiin tai oikeudellisiin toimiin.

5. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

5.1. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelu tarjoaa yleisluonteista informaatiota eikä se pyri antamaan tarkkoja ohjeita, neuvoja tai toimintavaihtoehtoja.

5.2. Sopijapuolet eivät vastaa toiselle sopijapuolelle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Sopijapuolet eivät myöskään vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä.

6. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

6.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

6.2. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli osapuolet eivät saa riitaa ratkaistua neuvotteluteitse, ratkaistaan osapuolten välinen riita toimivaltaisessa tuomioistuimessa.